Generalforsamling 2020

Husk årets generalforsamling
Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19:30
Hos Arne Hald

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  1. Valg af formand (lige år)
  1. Valg af kasserer (ulige år)
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  1. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
love & vedtægter

Klubben er vært med 2 stk. smørebrød inden generalforsamlingen.
Tilmelding til smørebrød.
Det er en KK aften, så I er velkommen til at medbringe hjemmebag. 

På valg er:
Jens-Erik Jørgensen (Formand)
Åse Skytte (Bestyrelsesmedlem)
Ole Vestergaard Andersen (Suppleant)
Jonna Sofie Mikkelsen (Suppleant)

HUSK træning kl. 17.30