Generalforsamling 2021

Husk årets generalforsamling
Tid: Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 20:00
Sted: Mejdal-Hallen

Af hensyn til COVID-19 er der Tilmelding

Forudsætning for afholdelse af generalforsamling er,
at vi overholder sundhedsmyndighedernes krav.

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  1. Valg af formand (lige år)
  1. Valg af kasserer (ulige år)
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  1. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
love & vedtægter

Der serveres 2 stk. smørrebrød pr. tilmeldt kl. 19.30
Du er velkommen til at tage kage etc. med til kaffen 😀

HUSK:
-Overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav.

På valg er:
Sigrid Antonsen (Kasserer)
Frede Philipp (Bestyrelsesmedlem) modtager IKKE genvalg
Halling Boutrup (Bestyrelsesmedlem) modtager IKKE genvalg
Jonna Sofie Mikkelsen (Suppleant)
Ole Vestergaard Andersen (Suppleant) modtager IKKE genvalg

HUSK træning starter tidligere den aften.