Generalforsamling 2024

Husk årets generalforsamling
Tid: Onsdag d. 7. februar 2024 kl. 18:30
Sted: Mejdal-Hallen Sportscenter

Tilmelding

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  1. Valg af formand (lige år)
  2. Valg af kasserer (ulige år)
  3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  5. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
love & vedtægter

På valg er:
Jens-Erik Jørgensen (Formand)
Søren Christensen (Bestyrelsesmedlem)
Vibeke Opstrup (Suppleant)
Lars Erik Olsen (Suppleant)